Solid Mixer
 
ของแข็งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
  1. Free flowing powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยปกติจะผสมเข้ากันง่าย แต่ก็สามารถจะแยกชั้นได้ง่ายจากขบวนการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา

  2. Cohesive powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงสามารถรวมตัวกันโดยแรงไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic force) หรือความชื้น ของแข็งชนิดนี้จึงมีปัญหาด้านการไหล (flow) และการเก็บ แต่ก็จะไม่แยกชั้นง่ายเหมือน free flowing powders


โดยทั่วไป ขนาดของของแข็งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดลักษณะการไหลของของแข็ง เช่น ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 ไมครอนจะแยกชั้นได้ง่าย และของแข็งที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอนจะไม่เกิดการแยกชั้นขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของของแข็งจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นของของแข็ง และในทางกลับกันขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหล

 
 
 
Copyright (c) 2006 wellman.co.th