Design Data for Mixing Vessel and Agitator
 
ถังผสม (Mixing vessel or tank)
การกำหนดสัดส่วนและรูปร่างของถังมีความสำคัญกับการกวนมาก สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงประเภทการกวน (mixing categories) เป็นแบบ blending การผสมของเหลวให้เข้ากัน หรือแบบ suspension การผสมของแข็งให้เข้ากับของเหลว

เครื่องกวน (Agitator)
การออกแบบเครื่องกวนเริ่มต้นด้วยการกำหนดปริมาตรของของเหลวที่ต้องการกวนและประเภทของการกวน เช่น blending suspension และกำหนดสัดส่วนของถังตามข้อมูลที่ได้เสนอแนะไว้ แล้วจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าความหนืด (viscosity) ความหนาแน่น (density) ของของเหลวที่ต้องการกวน รวมทั้งกำหนดระดับปริมาตรการกวนต่ำสุดและสูงสุดไว้ด้วย
 
 
Copyright (c) 2006 wellman.co.th